Aluminum Tube
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୂରତା ଭୁଲିଯାଏ |ବଞ୍ଚିବାର ଗୁଣ, ହରମୋନିୟସ୍ ବିକାଶ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

 • 1070 Aluminum Tube

  1070 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାଇପ୍ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ 25mm-80mm, କାନ୍ଥର ଘନତା 3mm-10mm, ସହନଶୀଳତା ± 0.1mm;

  ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ସୁବିଧା: ସ୍ଥିର ଗୁଣ, ଭଲ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଦୃ strong ଟିସୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା;

  ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାରର ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ଉପାଦାନ ଶିଳ୍ପ;

  ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ: 500 କିଲୋଗ୍ରାମ;

  ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର: 5 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ;